Programming

[OOP] Lập trình hướng đối tượng

Posted on

Như đã biết, lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất sau: Tính trừu tượng | Abstraction Tính đóng gói | Encapsulation Tính kế thừa (inheritance) và đa hình (polimorphisim) Tính trừu tượng | Abstraction Có lẽ đây là đặc điểm đầu tiên của OOP, là đặc điểm cơ bản nhất nhưng cũng trừu […]

C++

[C/C++] Class in C++ : Copy constructor

Posted on

Copy constructor là một constructor thuộc class, giống như constructor, nó luôn có một cái mặc định ở đó, nếu không đọc và ko thử modify chúng thì ta sẽ chẳng bao giờ biết chúng ở đó cả! :)) Copy constructor được gọi mỗi khi nó được truyền vào như một tham số, lúc này […]

C++

[C/C++] Class in C++ : Const Member Function

Posted on

Const member functions là function không thể làm thay đổi trạng thái hiện tại của object, nói cách khác nó không thể thay đổi các member variable khác của class! Cách khai báo:

Điều này sử dụng trong các trường hợp sau: Dùng cách này để chắc chắn rằng trong thân hàm không có […]

Uncategorized

[C|C++] Access Modifiers

Posted on

Hôm nay chúng ta ôn tập lại các access modifiers trong class C++! Có 3 loại access modifiers, chức năng của chúng như sau: Public: có thể access ở mọi nơi Protected: chỉ có thể access ở trong phạm vi của class và lớp con của nó Private: chỉ có thể access ở trong phạm […]

C++

Crack the Interview C/C++ [01]

Posted on

1. inline ? Những hàm inline có mục đích sử dụng giống như macro! Trong quá trình biên dịch những hàm được đánh dấu là inline sẽ được replace vào những chỗ được gọi trong chương trình! Như vậy thay vì gọi hàm F, thì ta thực hiện ngay nội dung của hàm F tại […]

[ Design & Architecture ]

[Design Pattern] Factory Pattern

Posted on

Category: Creational Pattern Pattern này rất hay được sử dụng trong việc khởi tạo object, nó che dấu logic khởi tạo object bằng việc sử dụng một interface common! Ví dụ: Ta sẽ tạo 2 hình, hình vuông và hình tròn, nhưng ta chỉ truyền tham số vào thôi mà không trực tiếp tạo instance […]