Programming

[Qt] [QML] Drag and Drop

Posted on

Drag qmlm: Drag item được chia làm 2 phần 1 phần bound ở ngoài là mouse area (chỉ có thằng này mới có drag.target), và phần trong (là phần được move). Dưới đây ta xét thuộc tính của 2 thành phần này: Mouse: drag.target: Đối tượng sẽ được move khi drag onRelease: update parent của […]

C++

Makefile 101 | Sử dụng makefile trong quá trình biên dịch C++

Posted on

Makefile là một file giúp ta tiện lợi hơn trong quá trình biên dịch project! Giả sử trong project của ta có những file sau: hello.h

hello.cpp

main.cpp

c.cpp

other.cpp

> Trong đó: hello.h, hello.cpp và main.cpp là thuộc project hello, other.cpp thuộc project khác, c.pp là một file viết […]

Uncategorized

Làm sao để nhảy việc

Posted on

Dựa vào mục đích nhảy việc ta có thể phân ra nhảy việc làm 2 loại: [A] Nhảy việc nhưng vẫn giữ nguyên cái domain công việc (hướng chuyên sâu) của mình! [B] Nhảy việc để chuyển đổi domain công việc của mình! Ở [A] có thể có nhiều lý do như: Bạn làm ở […]

[ Design & Architecture ]

Observer Pattern (part 2)

Posted on

Using template

_

_

_

_

Thay đổi lại thiết kế chút cho phù hợp.

_

_

_

 

IoT / Embedded

Qt on Ubuntu

Posted on

Cài đặt bằng installer có thể chưa đủ, cần setting thêm môi trường một chút!

Ref: http://doc.qt.io/qt-5/linux.html  

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]