[ Design & Architecture ]C++ProgrammingSoftware Development

[Design Pattern] Builder Pattern

Mẫu thiết kế này dùng cho trường hợp khi khởi tạo các object có nhiều thuộc tính!
Nhằm không muốn sử dụng hàm tạo quá nhiều tham số hay gọi một loạt các hàm setters!
Mục đích chính chắc là để cho chương trình dễ nhìn hơn, không có tác dụng về mặt performace!

Class builder sẽ được đặc nested trong class chính, và đặt ở chế độ private để chỉ có thể class chính kia sử dụng nó!
Nó chứa các thông tin cần khởi tạo của object chính!

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *