IoT / Embedded

Qt on Ubuntu

Posted on

Cài đặt bằng installer có thể chưa đủ, cần setting thêm môi trường một chút!

Ref: http://doc.qt.io/qt-5/linux.html  

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

C++

[Qt] Interacting between QML and C++ [part 1/2]

Posted on

Part 1:  Defining QML Types from C++ >> Khai báo 1 class trong C++ và sử dụng nó như một kiểu QML object bình thường ở trong file qml. Step 1: Add new QObject class

NOTE: Phần cần quan tâm là mục Q_PROPERTY, trong đó: int value: là tên của thuộc tính muốn khai báo […]

Desktop

[Qt D-Bus] Overview

Posted on

ref: http://doc.qt.io/qt-5/qtdbus-index.html ref: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/ >> Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về D-Bus và Qt D-Bus! << Introduction D-Bus là một cơ chế kết hợp IPC (Inter-Process Communication) (hiểu nôn na là giao tiếp giữa các process nội bộ) và RPC (Remote Procedure Calling) (tạm gọi là lời gọi thủ tục từ xa) (2 cơ chế […]

ESP-8266 Node MCU

[IoT] [03] Cài đặt Sming Framework for Ubuntu

Posted on

Do cài đặt trên MacOS gặp nhiều vấn đề nên chúng ta chuyển sang sử dụng Ubuntu cho nó thuận lợi! Link: https://github.com/SmingHub/Sming/wiki/Linux-Quickstart Một số lưu ý khi cài đặt: – Update OS trước khi chạy cmd. – Nếu chạy câu lệnh đầu tiên lỗi ở “libtool-bin” có thể chuyển thành “libtool” – Trước khi […]

ESP-8266 Node MCU

[IoT] [02] Cài đặt Sming Framework for Macbook

Posted on

Link: https://github.com/SmingHub/Sming Một số lỗi khi làm theo hướng dẫn: 1.