Android

[Arduino] Điều khiển đèn LED bằng điện thoại Android qua Bluetooth

Posted on

1. Mạch Một số chú ý: HC06 được lấy cấp nguồn 5v từ Arduino Chân TX, RX của HC06 được nối chéo với RX và TX của Arduino LED được gắn vào chân 13 2. Code Arduino

3. App Android Download app “Bluetooth Serial” ! => Go to “LED Controller” Tiếng Việt: English Version: […]

Arduino

[Arduino] Gửi và nhận dữ liệu giữa Android và Arduino qua Bluetooth

Posted on

Phần 0: Thực hiện kết nối Android với Arduino qua Bluetooth

  Phần 1: Gửi dữ liệu từ Android tới Arduino //MyBluetooth.java

  Phần 2: Nhận dữ liệu từ Arduino tới Android s       Source code: https://github.com/namlunoy/Arduino-Android-Bluetooth Ref: 1. Book 2. http://solderer.tv/data-transfer-between-android-and-arduino-via-bluetooth/

Arduino

[Arduino] Giao tiếp Serial

Posted on

Serial là cách giao tiếp của Arduino với các thiết bị khác thông qua 2 chân 0 (RX) và 1 (TX). Do vậy mà khi có kế hoạch sử dụng giao tiếp này thì ta nên bỏ qua 2 chân này để phục vụ cho giao tiếp sau này! Một số lưu ý Có nhiều […]

Arduino

[Arduino] Installing Arduino Plugin for Eclipse

Posted on

Go to Help -> Eclipse Marketplace. Search for “Arduino” 3. Click “Install” [After finish installing and restart eclipse] 4. Go to Help -> Arduino Download Manager Add “Arduino AVR Boards” 5. Show “Connections” by: Window -> Show View -> Others -> Connections 6. Add arduino connection in connection window: 7. Add new Arduino project 8. […]