[ Design & Architecture ]

Observer Pattern (part 2)

Posted on

Using template

_

_

_

_

Thay đổi lại thiết kế chút cho phù hợp.

_

_

_

 

IoT / Embedded

Qt on Ubuntu

Posted on

Cài đặt bằng installer có thể chưa đủ, cần setting thêm môi trường một chút!

Ref: http://doc.qt.io/qt-5/linux.html  

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

C++

[Qt] Interacting between QML and C++ [part 1/2]

Posted on

Part 1:  Defining QML Types from C++ >> Khai báo 1 class trong C++ và sử dụng nó như một kiểu QML object bình thường ở trong file qml. Step 1: Add new QObject class

NOTE: Phần cần quan tâm là mục Q_PROPERTY, trong đó: int value: là tên của thuộc tính muốn khai báo […]

Desktop

[Qt D-Bus] Overview

Posted on

ref: http://doc.qt.io/qt-5/qtdbus-index.html ref: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/ >> Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về D-Bus và Qt D-Bus! << Introduction D-Bus là một cơ chế kết hợp IPC (Inter-Process Communication) (hiểu nôn na là giao tiếp giữa các process nội bộ) và RPC (Remote Procedure Calling) (tạm gọi là lời gọi thủ tục từ xa) (2 cơ chế […]

Programming

[OOP] Lập trình hướng đối tượng

Posted on

Như đã biết, lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất sau: Tính trừu tượng | Abstraction Tính đóng gói | Encapsulation Tính kế thừa (inheritance) và đa hình (polimorphisim) Tính trừu tượng | Abstraction Có lẽ đây là đặc điểm đầu tiên của OOP, là đặc điểm cơ bản nhất nhưng cũng trừu […]

C++

[C/C++] Class in C++ : Copy constructor

Posted on

Copy constructor là một constructor thuộc class, giống như constructor, nó luôn có một cái mặc định ở đó, nếu không đọc và ko thử modify chúng thì ta sẽ chẳng bao giờ biết chúng ở đó cả! :)) Copy constructor được gọi mỗi khi nó được truyền vào như một tham số, lúc này […]