C#

[C#] Chuyển bitmap về dạng byte[]

Posted on

Sử dụng phương pháp LockBits

 

C#

[C#] Recording Screen

Posted on

#1: Take Screen Shot

#2: Chuyển screen shot thành video Sử dụng thư viện SharpAvi. Có 2 kiểu tạo thành video, một kiểu là ko nén và một kiểu là có nén. Nếu không nén thì nó sẽ thành đúng dung lượng của từng cái ảnh cộng vào một, còn có nén thì dung […]

C#

FFmpeg Mpeg

Posted on

https://sourceforge.net/u/leixiaohua1020/wiki/Home/ https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ https://www.codeproject.com/Articles/371955/Motion-JPEG-Streaming-Server https://www.codeproject.com/Articles/897746/Windows-Remote-Desktop-Application https://www.codeproject.com/Articles/897746/Windows-Remote-Desktop-Application

C#

[UWP] BackButton

Posted on

Trong file App.xaml.cs

 

C#

[UWP] Binding

Posted on

Thuộc tính mới CallerMemberName