[ Design & Architecture ]

Observer Pattern (part 2)

Posted on

Using template

_

_

_

_

Thay đổi lại thiết kế chút cho phù hợp.

_

_

_

 

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

C++

[Qt] Interacting between QML and C++ [part 1/2]

Posted on

Part 1:  Defining QML Types from C++ >> Khai báo 1 class trong C++ và sử dụng nó như một kiểu QML object bình thường ở trong file qml. Step 1: Add new QObject class

NOTE: Phần cần quan tâm là mục Q_PROPERTY, trong đó: int value: là tên của thuộc tính muốn khai báo […]

C++

[C/C++] Class in C++ : Copy constructor

Posted on

Copy constructor là một constructor thuộc class, giống như constructor, nó luôn có một cái mặc định ở đó, nếu không đọc và ko thử modify chúng thì ta sẽ chẳng bao giờ biết chúng ở đó cả! :)) Copy constructor được gọi mỗi khi nó được truyền vào như một tham số, lúc này […]

C++

[C/C++] Class in C++ : Const Member Function

Posted on

Const member functions là function không thể làm thay đổi trạng thái hiện tại của object, nói cách khác nó không thể thay đổi các member variable khác của class! Cách khai báo:

Điều này sử dụng trong các trường hợp sau: Dùng cách này để chắc chắn rằng trong thân hàm không có […]

C++

Crack the Interview C/C++ [01]

Posted on

1. inline ? Những hàm inline có mục đích sử dụng giống như macro! Trong quá trình biên dịch những hàm được đánh dấu là inline sẽ được replace vào những chỗ được gọi trong chương trình! Như vậy thay vì gọi hàm F, thì ta thực hiện ngay nội dung của hàm F tại […]

C++

How To Add A Library To MFC Project

Posted on

For example, all the library’s files we put on folder “Extern” at same level with folder project! Step 1: Link to .h file The .h file is at “Extern\portaudio\include\”. Setting like the figure below: Step 2: Link to .dll file The .dll.a file is at “Extern\portaudio\lib\”. Setting like figure below: Then put file name here: […]