Java

[Java] Add SQLite lib to Eclipse Java Project

Posted on

Ref: http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_java.htm Bước 1: Tải bộ lib mới nhất về https://bitbucket.org/xerial/sqlite-jdbc/downloads Bước 2: Thêm file jar vừa tải về ở bước 1 vào class path Add vào Java Build Path như các jar lib khác! Bước 3: Câu lệnh test thử: Chú ý vị trí đặt file .db như ở hình trên