C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

C++

[Qt] Interacting between QML and C++ [part 1/2]

Posted on

Part 1:  Defining QML Types from C++ >> Khai báo 1 class trong C++ và sử dụng nó như một kiểu QML object bình thường ở trong file qml. Step 1: Add new QObject class

NOTE: Phần cần quan tâm là mục Q_PROPERTY, trong đó: int value: là tên của thuộc tính muốn khai báo […]

Desktop

[Qt D-Bus] Overview

Posted on

ref: http://doc.qt.io/qt-5/qtdbus-index.html ref: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/ >> Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về D-Bus và Qt D-Bus! << Introduction D-Bus là một cơ chế kết hợp IPC (Inter-Process Communication) (hiểu nôn na là giao tiếp giữa các process nội bộ) và RPC (Remote Procedure Calling) (tạm gọi là lời gọi thủ tục từ xa) (2 cơ chế […]