Backend - Service

[php+mysql] Một số lỗi trong sử dụng php

Posted on

1. Khi sử dụng json_encode, cần chú ý là data đã ở dạng utf8 chưa, nếu chưa thì việc encode sẽ thất bại và hàm sẽ không trả về cái gì và nó cũng chẳng báo lỗi gì nữa (lúc đó tìm lỗi thì cũng vất!) Proceduce

 

Backend - Service

[php+mysql] Một số chú ý trong việc sử dụng phpMyadmin

Posted on

Khi import database mà có sử dụng Procedure Lúc đó script gennerate database sẽ có đoạn sau:

Thì ở đoạn này chạy trên host nó sẽ báo là ta không có quyền access! Cách sửa: bỏ phần access qua root của local host đi “DEFINER=root@localhost“, lúc này nó trở thành:

 

Backend - Service

[php+mysql]: Setting MySQL Workbench for local

Posted on

1. If you want to using workbench in local, you need to install mysql server. 2. After install mysql server, you need to restart your computer and change password for user root

    One of the good tutorial for mysql: