[ Design & Architecture ]

Observer Pattern (part 2)

Posted on

Using template

_

_

_

_

Thay đổi lại thiết kế chút cho phù hợp.

_

_

_

 

[ Design & Architecture ]

[Design Pattern] Factory Pattern

Posted on

Category: Creational Pattern Pattern này rất hay được sử dụng trong việc khởi tạo object, nó che dấu logic khởi tạo object bằng việc sử dụng một interface common! Ví dụ: Ta sẽ tạo 2 hình, hình vuông và hình tròn, nhưng ta chỉ truyền tham số vào thôi mà không trực tiếp tạo instance […]

[ Design & Architecture ]

[Design Pattern] Observer Pattern

Posted on

Category: Behavioral pattern Bài toán thường được sử dụng trong mối quan hệ 1-nhiều giữa các object với nhau! Trong đó một đối tượng thay đổi và muốn thông báo cho tất cả các objects liên quan biết về sự thay đổi đó! Ở đây ta lấy ví dụ về Youtube: Giả sử mỗi viewer […]