IoT / Embedded

Qt on Ubuntu

Posted on

Cài đặt bằng installer có thể chưa đủ, cần setting thêm môi trường một chút!

Ref: http://doc.qt.io/qt-5/linux.html  

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

C++

[Qt] Interacting between QML and C++ [part 1/2]

Posted on

Part 1:  Defining QML Types from C++ >> Khai báo 1 class trong C++ và sử dụng nó như một kiểu QML object bình thường ở trong file qml. Step 1: Add new QObject class

NOTE: Phần cần quan tâm là mục Q_PROPERTY, trong đó: int value: là tên của thuộc tính muốn khai báo […]

Desktop

[Qt D-Bus] Overview

Posted on

ref: http://doc.qt.io/qt-5/qtdbus-index.html ref: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/ >> Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về D-Bus và Qt D-Bus! << Introduction D-Bus là một cơ chế kết hợp IPC (Inter-Process Communication) (hiểu nôn na là giao tiếp giữa các process nội bộ) và RPC (Remote Procedure Calling) (tạm gọi là lời gọi thủ tục từ xa) (2 cơ chế […]

C++

How To Add A Library To MFC Project

Posted on

For example, all the library’s files we put on folder “Extern” at same level with folder project! Step 1: Link to .h file The .h file is at “Extern\portaudio\include\”. Setting like the figure below: Step 2: Link to .dll file The .dll.a file is at “Extern\portaudio\lib\”. Setting like figure below: Then put file name here: […]

C++

[MFC] Socket in MFC

Posted on

Có 2 loại socket tương ứng với 2 loại giao thức thông dụng trong việc truyền dữ liệu trên môi trường mạng đó là stream socket tương ứng với TCP/IP và datagram socket tương ứng với UDP. Bài viết dưới đây sẽ nói về stream socket, datagram socket sẽ được nói trong bài viết khác. […]

C++

[MFC] How to use Message

Posted on

Nguyên lý gửi/nhận message. Ta cần biết 3 thứ: Tên MESSAGE: WM_NCLBUTTONDBLCLK sử dụng trong việc send message và định danh message: Message-Map Macro: ON_WM_NCLBUTTONDBLCLK() sử dụng trong lúc mapping message Handler Function: OnNcLButtonDblClk phải giống hệt tên thì mới có thể mapping chuẩn được * Bắt sự kiện click chuột: Bước 1: Khai báo […]

C#

[C#] Recording Screen

Posted on

#1: Take Screen Shot

#2: Chuyển screen shot thành video Sử dụng thư viện SharpAvi. Có 2 kiểu tạo thành video, một kiểu là ko nén và một kiểu là có nén. Nếu không nén thì nó sẽ thành đúng dung lượng của từng cái ảnh cộng vào một, còn có nén thì dung […]