C++

How To Add A Library To MFC Project

Posted on

For example, all the library’s files we put on folder “Extern” at same level with folder project! Step 1: Link to .h file The .h file is at “Extern\portaudio\include\”. Setting like the figure below: Step 2: Link to .dll file The .dll.a file is at “Extern\portaudio\lib\”. Setting like figure below: Then put file name here: […]

C++

[MFC] Socket in MFC

Posted on

Có 2 loại socket tương ứng với 2 loại giao thức thông dụng trong việc truyền dữ liệu trên môi trường mạng đó là stream socket tương ứng với TCP/IP và datagram socket tương ứng với UDP. Bài viết dưới đây sẽ nói về stream socket, datagram socket sẽ được nói trong bài viết khác. […]

C++

[MFC] How to use Message

Posted on

Nguyên lý gửi/nhận message. Ta cần biết 3 thứ: Tên MESSAGE: WM_NCLBUTTONDBLCLK sử dụng trong việc send message và định danh message: Message-Map Macro: ON_WM_NCLBUTTONDBLCLK() sử dụng trong lúc mapping message Handler Function: OnNcLButtonDblClk phải giống hệt tên thì mới có thể mapping chuẩn được * Bắt sự kiện click chuột: Bước 1: Khai báo […]