Cocos2d-x

Opensource Game Art

Posted on

Một trong những vấn đề đau đầu nhất của một game developer đó là phần Art nếu vô tình anh ta không có năng khiếu trong lĩnh vực mỹ thuật thì đó quả là một thảm cảnh! Dưới đây là một số trang web cũng cấp art opensource ta có thể lấy để tham khảo! […]