IoT / Embedded

Qt on Ubuntu

Posted on

Cài đặt bằng installer có thể chưa đủ, cần setting thêm môi trường một chút!

Ref: http://doc.qt.io/qt-5/linux.html  

C++

[Qt DBus] QDBus Simple Example

Posted on

Step 1: Create Projects Create a Subdirs Project, then create 2 qt quick sub projects named: Light and LightController Light project: contains an image represent for the light Light controller: has 2 buttons for turn on and turn off the light from the other project Step 2: Create the UIs The Light

The Controller […]

C++

[Qt] State and Transition

Posted on

  temp

 

iOS

[Swift 3 – iOS] [07] Build a Basic UI

Posted on

Làm quen với project XCode ref: https://developer.apple.com/library/content/referencelibrary/GettingStarted/DevelopiOSAppsSwift/BuildABasicUI.html Toolbar: Thanh toolbar có thể thực hiện ẩn hiện các thành phần panel/area phía dưới. Navigator: Project Navigator: Đây là tab mà hay sử dụng nhất, nó thể hiện cấu trúc project. Các folder trong panel này được gọi là các Groups Symbol Nav: Hiển thị dưới dạng tree […]

iOS

[Swift 3] [06] Functions

Posted on

Defining and Calling Functions

Có một số chú ý như sau: – Bắt đầu bằng từ khóa “func” – Tham số có định dạng như việc khai báo: ten_tham_so : Kieu – Giá trị trả về được viết vào phía sau phần khai báo: -> Kieu_Tra_Ve

– Gọi: + Khi gọi cần có […]

iOS

[Swift 3] [05] Control Flow

Posted on

for-in loop – Vòng lặp for có thể lặp với kiểu range, array, dictionary, set, … các kiểu sequence như characters trong String

while loop

repeat-while

if

switch – Các case trong switch thì mặc định không cần break. Vào case nào thì nó chỉ vào case đấy thôi! – Ttrong […]

iOS

[Swift 3] [04] Collection Types

Posted on

Swift cung cấp 3 kiểu collection cơ bản: Array, Set, Dictionary   ARRAY – Các cách khởi tạo, mảng

– Modify Array

SET – Các cách khởi tạo Set

– Thao tác với các phần tử trong Set

– Các thao tác với Set

– Một số phép so sánh: […]

iOS

[Swift 3] [03] Strings and Characters

Posted on

String trong Swift 3 là value type. Kiểu Character, hơi khác, các giá trị của nó không để trong nháy đơn nữa mà lại để trong nháy kép giống String

Các ký tự đặc biệt

Đặc biệt: Với một số ký tự đặc biệt, nó vẫn tính là 1 character nhưng thự ra […]

iOS

[Swift 3] [02] Basic Operators – Toán tử

Posted on

Ref: https://developer.apple.com/library/content/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/BasicOperators.html Trong phần này ta sẽ điểm qua một số điểm lưu ý của các toán tử trong Swift 3. * Toán tử gán sẽ không trả về giá trị nào nữa, đề phòng trường hợp sử dụng “=” trong các câu lệnh điều kiện:

* Decompose – Gán giá trị kiểu tuple

[…]