Android

[Firebase-Android][01] Tích hợp vào project

Posted on

Bước 1: Tạo project Android mới Bước 2: Tạo project Firebase mới Bước 3: Click vào “Add Firebase to your Android app” Và làm theo hướng dẫn! Bước 4: Thêm dependence vào gradle.build compile ‘com.google.firebase:firebase-database:10.0.0’ Đoạn này có thể sẽ gặp lỗi, cần update lại SDK: ‘Google Play services’ and ‘Google Repository’

Android

Service trong Android

Posted on

Ref: https://developer.android.com/guide/components/services.html Có 3 loại service trong Android: [1] Scheduled Service (API > 21 | Android 5.0) Sử dụng JobScheduler để thực hiện các công việc được định sẵn! [2] Started Service: – Được khởi chạy bằng hàm startService(). – Sau khi nó start nó có thể tồn tại với thời hạn kể cả activity […]

Android

[Android] Broadcast Receivers

Posted on

Broadcast Receiver là một trong 4 component cơ bản cuả Android! Thành phần này chịu trách nhiệm truyền thông điệp giữa các ứng dụng với nhau hoặc giữa các ứng dụng với hệ thống! Đúng như tên gọi của nó, hệ điều hành Android có một cái đài phát sóng (broadcast)! Có rất nhiều các […]

Android

[Android] Notifications!

Posted on

Ref: #1: https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html #2: https://www.tutorialspoint.com/android/android_notifications.htm Phần 1: Notification đơn giản: Bước 1: sử dụng notification builder để khởi tạo các thuộc tính của notification

Bước 2: Tạo 1 result intent, là intent sẽ được gọi khi click vào notification

Bước 3.1: Sử dụng stack builder để tạo một backstack mới khi click vào notification

[…]

Android

[Android] Vấn đề khi copy file database với Android 5.0 trở lên

Posted on

Dạo gần đây có thử build lên máy 5.0, nhưng đến đoạn copy file database thì không được! Nó báo không tìm thấy file! Trong khi các máy 4. vẫn chạy bình thường. Do vậy nên thêm câu lện tạo folder và tạo file cho an toàn!

 

Android

[Android] Check network is connected

Posted on

 

Android

[Arduino] Điều khiển đèn LED bằng điện thoại Android qua Bluetooth

Posted on

1. Mạch Một số chú ý: HC06 được lấy cấp nguồn 5v từ Arduino Chân TX, RX của HC06 được nối chéo với RX và TX của Arduino LED được gắn vào chân 13 2. Code Arduino

3. App Android Download app “Bluetooth Serial” ! => Go to “LED Controller” Tiếng Việt: English Version: […]